RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Saglasnost na imenovanje izvršnog direktora
Naziv usluge

Saglasnost na imenovanje izvršnog direktora


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Za izvršnog direktora može biti imenovano samo lice koje dobije saglasnost regulatornog organa.

Saglasnost za imenovanje izvršnog direktora daje se u postupku i na način propisan za davanje saglasnosti za imenovanje člana odbora direktora.

Izvršni direktor ne smije da bude član odbora direktora tog društva.

Izvršni direktor dužan je da poznaje jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u mjeri potrebnoj za odgovarajuće obavljanje poslova.


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.     Spisak kandidata predloženih za izvršnog direktora društva, sa sljedećim dokazima:
 
popunjen upitnik za kandidata za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora, sa podacima o dotadašnjem radnom iskustvu;
kopija lične karte ili pasoša;
ovjerena kopija, odnosno prepis diplomevisoke stručne spreme ekonomskog, pravnog, organizacionog ili tehničkog smjera;
kopija radne knjižice, izvod iz odgovarajuće evidencije, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju na odgovarajuće poslove;
preporuka dosadašnjeg poslodavca, o iskazanoj posebnoj stručnosti i sposobnosti racionalnog poslovnog rasuđivanja i donošenju odluka,     uspješnosti u obavljanju poslova rukovođenja i dobroj poslovnoj reputaciji.
 
2.     Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 1) predloženo lice ne ispunjava uslove utvrđene zakonom;

  2) predloženo lice je bilo razriješeno dužnosti u skladu sa članom 146 zakona;

  3) predloženom licu je, u skladu sa članom 50b zakona, oduzeta saglasnost u periodu tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva za dobijanje saglasnosti;

  4) na osnovu raspoloživih podataka regulatorni organ ocijeni da bi se imenovanjem predloženog lica moglo ugroziti poslovanje društva, zbog djelatnosti i poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je izvršilo

- Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 200 Eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - član 50 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list CG", br. 15/13).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?