RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za obavljanje poslova reosiguranja – dio stranog društva (filijala)
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje poslova reosiguranja – dio  stranog društva (filijala)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Strano društvo za osiguranje koje u državi svog sjedišta ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja može u Crnoj Gori obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja preko filijale


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

      1.     Odobrenje za rad, statut i finansijske izvještaje sa izvještajima o izvršenoj reviziji za posljednje tri godine poslovanja;
2.     podatke o kvalifikovanim imaocima (ime, prezime i prebivalište za fizicka lica, odnosno naziv i sjedište za pravna lica, podatke o visini ucešca u kapitalu  dnosno pravu glasa u društvu za osiguranje i spisak povezanih lica);
3.     odluku o osnivanju filijale;
4.     poslovni plan filijale za naredne tri godine, koji sadrži detaljan opis poslova osiguranja, odnosno reosiguranja kojim namjerava da se bavi, ocekivani premijski prihod, ocekivane izdatke za osigurane slucajeve i procjenu troškova za osnivanje i pocetak rada;
5.     odobrenje organa za nadzor države sjedišta za osnivanje filijale u Crnoj Gori;
6.     dokaz o adekvatnosti kapitala filijale;
7.     podatke o najmanje dva lica koja ce biti odgovorna za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja u filijali, koja ispunjavaju uslove iz clana 30 tacka 10 ovog zakona;
8.     dokaz o organizacionoj, kadrovskoj i tehnickoj osposobljenosti filijale za obavljanje poslova;
9.     Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu,
10.   Ugovor o zakupu poslovnog prostora;
druge dokaze i podatke na zahtjev regulatornog organa 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 90 dana


Period važenja licence

Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Regulatorni organ će odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana, ako utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, odnosno da bi, imajući u vidu propise, odnosno praksu u primjeni i izvršavanju tih propisa države sjedišta stranog društva za osiguranje:
 
   1) obavljanje nadzora u skladu sa ovim zakonom moglo biti otežano;
   2) društvima za osiguranje sa sjedištem u Crnoj Gori bilo onemogućeno obavljanje poslova osiguranja u toj državi, odnosno bilo onemogućeno obavljanje poslova osiguranja pod uslovimajednakim kao za društva za osiguranje te države. 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

5000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 42 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?