RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i/ili sprovođenje mjera na nepokretnim i/ili pokretnim kulturnim dobrima i/ili izradu studija zaštite kulturnih dobara
Naziv usluge

Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i/ili sprovođenje mjera na nepokretnim i/ili pokretnim kulturnim dobrima i/ili izradu studija zaštite kulturnih dobara  


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i/ili sprovođenje mjera na nepokretnim i/ili pokretnim kulturnim dobrima i/ili izradu studija zaštite kulturnih dobara  


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje licence sa pratećom dokumentacijom podnosi se Stručnoj komisiji za izdavanje i oduzimanje licence, putem pošte ili neposrednom predajom na arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture), Njegoševa 83., Cetinje.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje licence, pravno lice prilaže:

1) dokaz o registraciji kod nadležnog organa za izvođenje radova na kulturnim dobrima;

2) dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje konzervatorske djelatnosti u skladu sa posebnim propisom;

3) diplomu ili drugi dokaz o odgovarajućem visokom obrazovanju za najmanje tri lica i dokaz da su ta lica u radnom odnosu ili u članstvu kod pravnog lica;

4) odobrenje za dopunski rad stručnih lica koja su u radnom odnosu ili u članstvu kod pravnog lica, u slučaju da imaju stalni radni odnos u drugom pravnom licu;

5) dokaz o referencama stručnih lica koja su u radnom odnosu ili u članstvu kod pravnog lica;

6) licencu za vrstu poslova za koje se traži izdavanje licence, za najmanje jedno lice koje je u radnom odnosu kod pravnog lica;

7) dokaz o realizovanim poslovima za koje se traži izdavanje licence.

Odgovarajućim visokim obrazovanjem - tačka 3 smatra se nivo obrazovanja koji je neposredno povezan sa vrstom poslova za koje se traži izdavanje licence.

Dokazom o realizovanim poslovima - tačka 7, smatra se dokaz o:

- izradi studije zaštite kulturnih dobara;

- izradi konzervatorskog projekta na koji je data saglasnost Uprave;

- sprovođenju konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, za koje je izvršen prijem izvedenih radova na zahtjev investitora, odnosno za koje je Uprava utvrdila da su izvedeni u skladu sa konzervatorskim projektom.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili formi ovjerene kopije.


Period važenja licence

Pet godina 


Uslovi za produženje važenja licence

Produženje licence podrazumijeva sprovođenje ponovnog postupka za izdavanje konzervatorske licence. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Pravnom licu prestaje da važi konzervatorska licenca:

1) istekom perioda na koji je izdata;

2) ukoliko ne ispunjava uslove u pogledu potrebnog broja zaposlenih ili članova sa odgovarajućom stručnom

spremom ili konzervatorskom licencom;

3) u slučaju promjene naziva ili pravnog statusa;

4) u slučaju prestanka rada.

Prestanak važenja konzervatorske licence utvrđuje Ministarstvo rješenjem.

Pravno lice kojem je prestala da važi licenca:

1) istekom perioda na koji je izdata;

2) ukoliko ne ispunjava uslove u pogledu potrebnog broja zaposlenih ili članova sa odgovarajućom stručnom

spremom ili konzervatorskom licencom;

3) u slučaju promjene naziva ili pravnog statusa;

4) u slučaju prestanka rada

Ima pravo na ponovno izdavanje istraživačke licence kada ispuni uslove:

-          mora biti registrovano za izvođenje radova na kulturnim dobrima

-          mora imati u radnom odnosu ili u članstvu najmanje tri lica sa odgovarajućom visokom stručnom spremom, od kojih najmanje jedno lice sa konzervatorskom licencom.

 

Konzervatorska licenca će se oduzeti pravnom i fizičkom licu, ako:

1) je izdata na osnovu netačnih podataka i dokaza;

2) prestane da postoji bilo koji uslov za njeno izdavanje, a imalac konzervatorske licence to nije prijavio u

propisanom roku;

3) je imalac konzervatorske licence izvodio radove na kulturnom dobru bez konzervatorskog projekta na koji je

nadležni organ dao saglasnost ili suprotno konzervatorskom projektu na koji je nadležni organ dao

saglasnost;

4) je imalac konzervatorske licence izvođenjem radova ugrozio ili doveo u opasnost kulturno dobro.

U slučaju tač. 3 i 4 ovog konzervatorska licenca će se oduzeti i licu koje je rukovodilo izvođenjem radova.

Lice kojem je oduzeta konzervatorska licenca nema pravo na izdavanje konzervatorske licence u roku od pet godina od dana oduzimanja  konzervatorske licence.


Pravna podloga

 Zakon o zaštiti kulturnih dobara

("Službeni list Crne Gore", br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih konzervatorskih licenci

("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018)


Ostalo

(1) Konzervatorska licenca je dokaz o stručnim referencama pravnog i fizičkog lica za izradu studije zaštite i konzervatorskog projekta i za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima.

(2) Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje i oduzima Ministarstvo.

(3) Konzervatorska licenca se može izdati pravnom licu koje je registrovano za izvođenje radova na kulturnim dobrima i koje ima u radnom odnosu ili u članstvu najmanje tri lica sa  odgovarajućom visokom stručnom spremom, od kojih najmanje jedno lice sa konzervatorskom licencom.

(4) Konzervatorska licenca se može izdati fizičkom licu koje ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, tri godine  radnog iskustva i položen stručni ispit za obavljanje konzervatorske djelatnosti.

Izdavanje, prestanak važenja i oduzimanje licence vrši organ državne uprave nadležan za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog Stručne komisije za izdavanje i oduzimanje licence (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje ministar kulture iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti od značaja za obavljanje konzervatorske djelatnosti.

Komisija ima pet članova, od kojih najmanje tri člana treba da imaju najviše stručno zvanje u oblasti konzervatorske djelatnosti ili naučno zvanje iz oblasti od značaja za obavljanje poslova iz konzervatorske djelatnosti i licencu.

Mandat Komisije traje dvije godine.

Komisija radi u prostorijama Ministarstva.

O radu Komisije sačinjava se zapisnik.

 

Licenca se, saglasno članu 106 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) može izdati pravnom i fizičkom licu za izradu studija zaštite kulturnih dobara, izradu konzervatorskih projekata i/ili za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima.

Pravnom i fizičkom licu se može izdati licenca za jednu ili više vrsta poslova iz stava 1 ovog člana.

U licenci za izradu konzervatorskih projekata i za sprovođenje konzervatorskih mjera obavezno se navodi vrsta kulturnih dobara na koja se licenca odnosi.

Imalac licence je dužan da odmah, a najkasnije u roku od osam dana obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni koja je od značaja za izdavanje licence.

Svako fizičko ili pravno lice može Komisiji da podnese inicijativu za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence.

Komisija je dužna da razmotri inicijativu iz stava 1 ovog člana u roku od 15 dana od dana podnošenja i bez odlaganja pisanim putem obavijesti podnosioca inicijative.

Ako Komisija utvrdi da ne postoje razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence, predložiće Ministarstvu da inicijativu odbije.

Rješenje o prestanku važenja, odnosno oduzimanju licence donosi Ministarstvo po službenoj dužnosti, na prijedlog Komisije. 

Konzervatorska licenca objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo vodi registar izdatih konzervatorskih licenci.

Registar licenci vodi se u elektronskoj formi.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?