RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Godišnja ovjera licenci za izvođenje rudarskih radova
Naziv usluge

 Godišnja ovjera licenci za izvođenje rudarskih radova


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

Licenca za izvođenje rudarskih radova izdaje se privrednom društvu sa svojstvom pravnog lica koje ispunjava uslove propisane zakonom, raspolaže opremom u skladu sa tehničkom dokumentacijom (studija izvodljivosti eksploatacije ili glavni rudarski projekat) za izvođenje rudarskih radova i ima zaposlen odgovarajući broj inženjera odgovarajuće struke u skladu sa aktom privrednog društva na koji je data saglasnost organa uprave nadležnog za rudarstvo, na period od pet godina, a ovjerava se svake godine.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi Ministarstva kapitalnih investicija lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

 

adresa: Rimski trg 46, Podgorica,

 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Licenca za izvođenje rudarskih radova ovjerava se na osnovu:

1) izvoda iz Centralnog registra Privrednih subjekata;

2) dokaza da u radnom odnosu ima diplomiranog inženjera rudarske struke odgovarajućeg smjera (ugovor o radu, prijava osiguranja);

3) dokaza da raspolaže sa odgovarajućom opremom za izvođenje rudarskih radova (izvod iz popisne liste osnovnih sredstava i izjava odgovornog lica u privrednom društvu o raspolaganju opremom);


Rok za izdavanje licence

 Ovjeru licenci vrši Ministarstvo kapitalnih investicija u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije.


Period važenja licence

 Licenca se izdaje na period od pet godina i ovjerava se svake godine


Uslovi za produženje važenja licence

 Imalac licence je dužan da, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, dostavi nadležnom organu podatke kojima dokazuje da za narednu kalendarsku godinu ispunjava uslove za ovjeru licence. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Nadležni organ oduzeće licencu, ako:

1) je imalac licence dobio licencu na osnovu netačnih podataka;

2) imalac licence ne dostavi podatke prije isteka roka utvrđenog u stavu 6 člana 51 Zakona o rudarstvu;

3) imalac licence ne obavlja poslove u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za izdavanje licenci iznosi 200 € u skladu sa članom 6 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 


Napomena

 Imalac licence je dužan da o svakoj promjeni uslova za izdavanje licence obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana promjene uslova.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?