RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Naziv usluge

 Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popovic
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom obavezan je za:
1) proizvođače, prerađivače, distributere i skladištare bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.A;
2) uvoznike bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.B;
2a) za pravna i fizička lica koja vrše tretiranje i /ili označavanje drvenog materijala za pakovanje;
3) proizvođače određenih vrsta bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji nijesu sa Liste V.A i vlasnike sabirnih skladišta i distributivnih centara u proizvodnom području.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 

1)   Zahtjev za upis u Registar (podnosi se na Obrascu 1 koji je sastavni pravilnika čiji je naziv dat u dijelu pravna podloga);

2)   Dokaz o upisu u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti;

3)   dokaz o svojini, zakupu zemljišta ili pravu korišćenja zemljišta odnosno drugih objekata pod nadzorom (skladišta, pilane i sl.) za obavljanje djelatnosti;

4)   ugovor o radu za lice odgovorno za zdravstvenu zaštitu bilja i potvrda poslodavcu o zaposlenom izdata od organa uprave nadležnog za poreze i ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno (sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa za proizvođače plodova citrusa i merkantilnog krompira, uvoznike plodova voća i povrća - 5 €

Administrativna taksa za uvoznike i proizvođače sjemenskog i sadnog materijala - 5 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15);
Pravilnik o uslovima za upis u registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (“Službeni list CG, br. 15/13).


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja lica su dužna , naročito da:
·      vode detaljnu evidenciju o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, koje kupuju za skladištenje, sadnju na imanju, preradu ili premještanje na drugo mjesto;
·      vode i redovno dopunjavaju plan mjesta gdje se bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom gaje, prerađuju, skladište, čuvaju i upotrebljavaju;
·      obavljaju redovne vizuelne zdravstvene preglede na propisan način;
·      odmah obavijeste organ uprave, odnosno nadležnog inspektora o svim neuobičajenim pojavama i povećanom obimu štetnih organizama, simptomima ili drugim promjenama na bilju, kao i o proizvodnji i pojavi zabranjenih biljnih vrsta;
·      prijave organu uprave sve promjene podataka koji se vode u Registru;
·      svake godine prijave organu uprave, odnosno nadležnom inspektoru obim i mjesto proizvodnje, odnosno prerade bilja i biljnih proizvoda;
·      da sprovode naložene fitosanitarne mjere, sarađuju sa organom uprave i nadležnim inspektorom u sprovođenju zdravstvene zaštite bilja;
čuvaju dokumentaciju najmanje godinu dana.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?