РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором
Назив услуге

 Регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором


Орган задужен за спровођење

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за здравствену заштиту биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Тамара Поповиц
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: тамара.поповиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Упис у Регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором обавезан је за:
1) произвођаче, прерађиваче, дистрибутере и складиштаре биља, биљних производа и објеката под надзором са Листе В.А;
2) увознике биља, биљних производа и објеката под надзором са Листе В.Б;
2а) за правна и физичка лица која врше третирање и /или означавање дрвеног материјала за паковање;
3) произвођаче одређених врста биља, биљних производа и објеката под надзором који нијесу са Листе В.А и власнике сабирних складишта и дистрибутивних центара у производном подручју.


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 

1)   Захтјев за упис у Регистар (подноси се на Обрасцу 1 који је саставни правилника чији је назив дат у дијелу правна подлога);

2)   Доказ о упису у Централни регистар привредних субјеката за обављање дјелатности;

3)   доказ о својини, закупу земљишта или праву коришћења земљишта односно других објеката под надзором (складишта, пилане и сл.) за обављање дјелатности;

4)   уговор о раду за лице одговорно за здравствену заштиту биља и потврда послодавцу о запосленом издата од органа управе надлежног за порезе и овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено (све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса за произвођаче плодова цитруса и меркантилног кромпира, увознике плодова воћа и поврћа - 5 €

Административна такса за увознике и произвођаче сјеменског и садног материјала - 5 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о здравственој заштити биља („Службени лист РЦГ” бр. 28/06 и „Службени лист ЦГ” бр. 28/11 и бр. 48/15);
Правилник о условима за упис у регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором (“Службени лист ЦГ, бр. 15/13).


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 У складу са Законом о здравственој заштити биља лица су дужна , нарочито да:
·      воде детаљну евиденцију о производњи, преради и промету биља, биљних производа и објеката под надзором, које купују за складиштење, садњу на имању, прераду или премјештање на друго мјесто;
·      воде и редовно допуњавају план мјеста гдје се биље, биљни производи и објекти под надзором гаје, прерађују, складиште, чувају и употребљавају;
·      обављају редовне визуелне здравствене прегледе на прописан начин;
·      одмах обавијесте орган управе, односно надлежног инспектора о свим неуобичајеним појавама и повећаном обиму штетних организама, симптомима или другим промјенама на биљу, као и о производњи и појави забрањених биљних врста;
·      пријаве органу управе све промјене података који се воде у Регистру;
·      сваке године пријаве органу управе, односно надлежном инспектору обим и мјесто производње, односно прераде биља и биљних производа;
·      да спроводе наложене фитосанитарне мјере, сарађују са органом управе и надлежним инспектором у спровођењу здравствене заштите биља;
чувају документацију најмање годину дана.


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?