RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o izdavanju energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije snage do 1 MW
Naziv usluge

 Rješenje o izdavanju energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije snage do 1 MW


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

Energetska dozvola se pribavlja od Ministarstva kapitalnih investicija za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne  energije snage do 1 MW.


Gdje i kako

 Način predaje: Arhiva Ministarstva kapitalnih investicija, Rimski trg broj 46, Podgorica

kontakt osoba: Zdravko Vuksanović

e-mail: zdravko.vuksanovic@mki.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja električne energije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Potrebna dokumentacija propisana je članom 4 Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole i sadržaju registra energetskih dozvola („Službeni list Crne Gore”, broj 52/17 od 08.08.2017. godine).

Uz zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnosilac zahtjeva dostavlja:

1) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra za pravno lice, odnosno kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za fizičko lice odnosno preduzetnika;

2) podatke o lokaciji na kojoj treba da se izgradi energetski objekat i list nepokretnosti za katastarske parcele na kojima se planira izgradnja energetskog objekta;

3) mišljenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je planirani energetski objekat prepoznat u planskom dokumentu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;

4) izvještaj ovlašćenog pravnog lica o mjerenjima i istraživanjima potencijala obnovljivog izvora energije za objekat koji kao primarni izvor energije koristi vodotok, vjetar ili sunce;

5) izjavu banke da je spremna da podrži podnosioca zahtjeva u finansiranju izgradnje energetskog objekta, koja sadrži naziv i vrstu energetskog objekta za koji se izjava daje, lokaciju energetskog objekta, planiranu instalisanu snagu objekta i iznos investicije potrebne za izgradnju energetskog objekta;

6) izjavu banke kojom se potvrđuje likvidnost pravnog lica;

7) mišljenje operatora prenosnog ili distributivnog sistema (u zavisnosti od naponskog nivoa i instalisane snage objekta za proizvodnju električne energije) da izgradnja energetskog objekta neće ugroziti pouzdan i siguran rad elektroenergetskog sistema sa uslovima priključenja planiranog objekta na elektroenergetski sistem, kojima se definiše naponski nivo i mjesto priključenja;

8) uslove zaštite životne sredine izdate od organa uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine, i

9) idejno rješenje (tehničko-tehnološko rješenje) za izgradnju, odnosno rekonstrukciju energetskog objekta u skladu sa zakonom.

Ako se zahtjev podnosi za izgradnju hidroelektrane podnosilac zahtjeva, pored gore navedene dokumentacije,  dostavlja izvještaj o bruto energetskom potencijalu vodotoka na kojem se planira izgradnja hidroelektrane izrađenog ili verifikovanog od organa uprave nadležnog za osmatranje i mjerenje hidroloških parametara i uslove za korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije (garantovani minimum, vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge namjene) izdate od nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode.


Rok za izdavanje licence

 Rok za izdavanje energetske dozvole utvrđen je Zakonom o upravnom postupku. 


Period važenja licence

 Energetska dozvola se izdaje na period od dvije godine.


Uslovi za produženje važenja licence

 Na zahtjev imaoca energetske dozvole, koji se ponosi najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja energetske dozvole, Ministarstvo kapitalnih investicija može produžiti rok važenja energetske dozvole najduže za 12 mjeseci.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Energetska dozvola prestaje istekom perioda važenja.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Dokumentacija koja se prilaže za izdavanje energetske dozvole propisana je Pravilnikom o sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole i sadržaju registra energetskih dozvola („Službeni list Crne Gore”, broj 52/17 od 08.08.2017. godine).


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

-        Zakon o eneregetici („Službeni list Crne Gore”, br. 5/16 i 51/17)

-        Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole i sadržaju registra energetskih dozvola („Službeni list Crne Gore”, broj 52/17 od 08.08.2017. godine)


Korisni linkovi

 http://www.oie-res.me/


Ostalo

 Članom 79 Zakona o energetici predviđeno je da se energetska dozvola izdaje na osnovu godišnjeg plana koji donosi Vlada i koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva ekonomije. Pomenuti godišnji plan priprema Ministarstvo ekonomije u skladu sa Strategijom razvoja energetike, akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja energetike i akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?