РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање увјерења о измиреним свим обавезама по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (за учешће у поступку јавних набавки)

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање увјерења о измиреним свим обавезама по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Законом о јавним набавкама прописани су услови које мора да испуњава понуђач ради учешћа у поступку јавне набавке. Чланом 65 тачка 3 Закона о јавним набавкама (“Сл. лист ЦГ”, број 42/11) прописано је да у поступку јавне набавке може учествовати само понуђач који је уредно извршио све обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом, односно прописима државе у којој има сједиште. Испуњеност овог услова доказује се потврдом органа управе надлежног за послове пореза.


Увјерење да је порески обвезник поднио пореске пријаве и обрачунао обавезе по основу пореза и доприноса на лична примања, пореза на добит правних лица и пореза на додату вриједност издаје Пореска управа као надлежни орган. Увјерење се издаје на захтјев пореског обвезника, а служи му ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке. 


Гдје и како

Захтјев за издавање увјерења измиреним свим обавезама по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање можете поднијети преко портала еУправа, при чему се захтијева логовање дигиталним цертификатом.

Захтјев је могуће поднијети и путем поште или непосредно на архиви Подручне јединице Управе прихода и царина, према сједишту правног лица. Образац захтјева можете преузети са овог портала или wеб странице Пореске управе.

Уз електронски захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси у висини од 5,00 €, на жиро рачун 832-3161-26 (обавезан прилог).

Надлежни орган је дужан издати увјерење у року од 8 дана од дана подношења захтјева.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (22):

Да (17):
Не (3):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?