РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавања потврде о резидентности у пореске сврхе

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавања потврде о резидентности у пореске сврхе


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Статус резидентног пореског обвезника Црне Горе, код иностраног исплатиоца прихода, резидент доказује потврдом о резидентности - Образац ПР-1.

Статус резидентног пореског обвезника друге државе са којом је закључен споразум, нерезидент доказује код домаћег исплатиоца прихода, потврдом о резидентности – Образац ПР-2, а која је овјерена од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент.

Потврду о резидентности издаје надлежни порески орган, на основу захтјева за издавање потврде о резидентности - Образац ЗИПР. Потврду надлежни порески орган издаје према пребивалишту, односно боравишту, или главном мјесту пословања подносиоца захтјева.

Уз захтјев домаће физичко лице прилаже увјерење о пребивалишту (оригинал или овјерену копију оригинала), које издаје надлежни орган.

Уз захтјев, страно физичко лице прилаже:

1) овјерену копију важеће стране путне исправе;

2) одобрење, односно рјешење о одобрењу привременог боравка у Црној Гори у трајању дужем од шест мјесеци у току календарске године (оригинал или овјерену копију оригинала), односно одобрење сталног настањења у Црној Гори (оригинал или овјерену копију оригинала), које издаје надлежни орган;

3) важећи уговор о раду (оригинал или овјерену копију оригинала) којим је заснован радни однос код домаћег послодавца, односно важећи уговор о упућивању на рад у Црну Гору (оригинал или овјерену копију оригинала).


Гдје и како

Захтјев за издавање потврде о резидентности можете поднијети преко портала еУправа, при чему се захтијева логовање дигиталним цертификатом.

Захтјев је могуће поднијети и путем поште или непосредно на архиви подручне јединице Управе прихода и царина, према пребивалишту, односно боравишту, или главном мјесту пословања подносиоца.

Образац захтјева можете преузети са овог портала или wеб странице Управе прихода и царина.

Уз електронски захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси у висини од 5,00 €, на жиро рачун 832-3161-26 (обавезан прилог).


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (23):

Да (16):
Не (6):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?