RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za fizička lica

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za fizička lica


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde


Opis

U skladu sa Uredbom o dopuni uredbe o načinu vođenja kaznene evidencije (“Sl. list CG” broj 54/2013), Ministarstvo pravde je dana 31. marta 2014. godine preuzelo od Uprave policije vođenje kaznene evidencije o licima osuđenim za krivična djela izvršena na teritoriji Crne Gore, kao i o licima osuđenim za krivična djela od stranih sudova. 
 
U skladu sa članom 8 Uredbe o načinu vođenja kaznene evidencije (“Sl. list CG” broj 51/2011, 12/2013 i 54/2013) podaci iz kaznene evidencije mogu se davati na osnovu podnijetog pisanog zahtjeva koji mora biti obrazložen.
 
U skladu sa članom 123 Krivičnog zakonika ("Sl. listu CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 i 56/2013) podaci iz kaznene evidencije mogu se dati:
 
• samo sudu, državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno, organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posljedica osude, kao i organima starateljstva, kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.
 
• državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude ili mjere bezbjednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu.
 
• građaninu na lični zahtjev, mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava u inostranstvu. Niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.
 
Za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije. Pored navedenog, potrebna je kopija lične karte ili pasoša i u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama – tarifni broj 26, uplatiti iznos od 3,00 eura na ime administrativne takse na račun Ministarstva pravde broj 832-3161233-91.
 
Fotografije u PNG formatu nije moguće otvoriti preko portala eUprava 
 


Napomena

Za tačnost i ispravnost unijetih podataka odgovara isključivo korisnik koji je podatke unio.

Za zloupotrebu istih korisnik odgovara shodno Zakonu.


Gdje i kako

Rad sa strankama je od :
09:00 do 11:00 za prijem zahtjeva za uvjerenje iz kaznene i prekršajne evidencije 
12:00 do 14:00 za izdavanje uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije.
 
Kontakt telefon: +382 67 141 883 
 
Zahtjev možete predati na arhivi Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju na adresi Bulevar Ivana Crnojevića br.167, Podgorica. (tačnu lokaciju možete pronaći ovdje)


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde


Pravna podloga

Krivični zakonik i uredba o kaznenoj evidenciji


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (498):

Da (323):
Ne (98):
Djelimično (77):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?