РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтМинистарство енергетике и рударства

лого

Услуге које пружамо:

Овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда
Назив услуге

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда


Орган задужен за спровођење

Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда


Гдје и како

Захтјев се подноси на Архиву Министарства капиталних инвестиција (адреса: Римски трг 46, 81000 Подгорица) 

Е-маил: инфо@ее-ме.орг


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Вршење енергетског прегледа зграда


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање овлашћења за вршење енергетских прегледа зграда, прилажу се оригинали или овјерене фотокопије сљедећих докумената:   
1)     потврда о регистрацији за обављање, као претежне, једне од сљедећих дјелатности: пројектовање, грађење, стручни надзор над грађењем, ревизија пројектне документације и стручни послови из области енергетике, издата од Централног регистра привредних субјеката;
2)     за квалификовано лице за вршење енергетских прегледа зграда:
-       уговор о раду на неодређено вријеме са пуним радним временом,
-       радна биографија (ЦВ),
-       копија радне књижице,
-       доказ о најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања, грађења, стручног надзора над грађењем, ревизије пројектне документације, испитивања енергетских постројења или инсталација,
-       потврда о положеном стручном испиту за вршење енергетских прегледа зграда, у складу са програмом прописаним овим правилником и
доказ о извршеној уплати накнаде за обраду захтјева, у складу са посебним прописом


Рок за издавање лиценце

 По Закону о општем управном поступку рок за рјешавање по захтјеву је мјесец дана, од дана предаје захтјева


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Нема


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Овлашћење за вршење енергетског прегледа Министарство ће одузети ако:

-        се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података;
-        овлашћено лице обавља енергетске прегледе супротно овом закону;
-        квалификовано лице за вршење енергетских прегледа зграда буде осуђено на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци;
овлашћено лице престане да испуњава услове на основу којих је стекло овлашћење.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за обраду захтјева, у складу са Законом о административним таксама, Тарифни број 1 – 5,00€ на уплатни рачун Министарства економије:

-        бр. рачуна: 832-3161232-94,

-        прималац: Буџет Црне Горе,

сврха уплате: Административна такса за Министарство економије.


Документација коју корисник прилаже

 Уз захтјев за издавање овлашћења за вршење енергетских прегледа зграда, прилажу се оригинали или овјерене фотокопије сљедећих докумената:   

1)     потврда о регистрацији за обављање, као претежне, једне од сљедећих дјелатности: пројектовање, грађење, стручни надзор над грађењем, ревизија пројектне документације и стручни послови из области енергетике, издата од Централног регистра привредних субјеката;

2)     за квалификовано лице за вршење енергетских прегледа зграда:

-       уговор о раду на неодређено вријеме са пуним радним временом,

-       радна биографија (ЦВ),

-       копија радне књижице,

-       доказ о најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања, грађења, стручног надзора над грађењем, ревизије пројектне документације, испитивања енергетских постројења или инсталација,

-       потврда о положеном стручном испиту за вршење енергетских прегледа зграда, у складу са програмом прописаним овим правилником и

доказ о извршеној уплати накнаде за обраду захтјева, у складу са посебним прописом


Правна подлога која се односи на Лиценцу

  1. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. лист Црне Горе", бр. 57/14)
  2. Правилник о условима за извођење обуке, стицање овлашћења и начину вођења регистра за вршење енергетских прегледа ("Сл. лист Црне Горе", бр. 75/15)


Корисни линкови

Енергетска ефикасност 

Министарство економије 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?