RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Posebna licenca za obavljanje univerzalne poštanske usluge
Naziv usluge

 Posebna licenca za obavljanje univerzalne poštanske usluge


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Obavljanje univerzalne poštanske usluge i svih komercijalnih poštanskih usluga


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

 U skladu sa članom 83, 83a Zakona o poštanskim uslugama("Sl.list CG", broj 57/11, 55/16 i 55/18), sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora("Sl.list CG", broj 17/17), kao i sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge("Sl.list CG", broj 29/17 i 114/20), Agencija određuje univerzalnog poštanskog operatora po sprovedenom postupku na osnovu javnog poziva.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poštanska djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

U skladu sa članom 83a Zakona o poštanskim uslugama sva dokumentacija za javni poziv biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije. 


Rok za izdavanje licence

Agencija će odluku o izboru univerzalnog poštanskog operatora donijeti u roku od dva mjeseca od dana javnog otvaranja ponuda.

Agencija će izabranom univerzalnom poštanskom operatoru u roku od 15 dana izdati posebnu licencu. 


Period važenja licence

 10.godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Sprovođenje novog postupka na osnovu javnog poziva


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U skladu sa članom 78 Zakona o poštanskim uslugama  Agencija će oduzeti posebnu licencu univerzalnom poštanskom operatoru ako:

     1) ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrđenim posebnom licencom;

     2) ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio posebnu licencu;

     3) je odluka o izdavanju posebne licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke;

     4) univerzalni poštanski operator ne otpočne da pruža univerzalnu poštansku uslugu u roku iz člana 74 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

     5) ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;

     6) ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji u utvrđenim rokovima;

     7) na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

     8) obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i

     9) u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

U skladu sa članom 81 Zakona o poštanskim uslugama i članom 1,2 i 3 Pravilnika o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ( "SL.list CG", br. 57/12) poštanski operatori za  izdavanje posebne licence plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu i to:
 
-  Visina jednokratne naknade za izdavanje posebne licence iznosi 5.000 €
(1894 Naknada za licence poštanskih operatora) i 
-  Poštanski operatori plaćaju godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini. 
Ako poštanski operator pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,8% ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini. 
(1895 Godišnja naknada za poštanske operatore)

Godišnja naknada se plaća jednokratno.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o poštanskim uslugama("Sl.list CG", broj 57/11, 55/16 i 55/18),  Pravilnik o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora ("Sl.list CG", br. 17/17) i Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Sl.list CG", broj 29/17 i 114/20). Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

 Nema


Ostalo

 Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?