RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Podnošenje prijave za registraciju – upis obavljanja preduzetničke djelatnosti
Naziv usluge

Podnošenje  prijave za registraciju – upis obavljanja preduzetničke djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Ovdje možete naći informacije i obrasce koji se tiču usluge Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore.


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje – registraciju svih oblika obavljanja privrednih djelatnosti propisani su Zakonom o privrednim društvima (“Službeni list RCG”, br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i “Službeni list CG”, br. 40/11). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom odnosno Uputstvom o radu Centralnog registra privrednih subjekata (“Službeni list RCG”, broj 20/12) kojim je precizirano postupanje i način rada Centralnog registra privrednih subjekata, kao i Obrasci za upis odnosno prijave za registraciju koje su sastavni dio istog. Takođe, postoje i uslovi za osnivanje privrednog subjekta, koji se moraju ispuniti da bi se mogao registrovati privredni subjekat, a isti su propisani odredbama Zakona o sprječavanju neleganog poslovanja ( “Službeni list CG” br.29/13 od 22.06.2013. godine).

 

Zahtjev za registraciju traženih podataka možete podnijeti putem pošte ili neposredno na arhivi  Centralnog registra privrednih subjekata, Ulica Vaka Đurovića br 20, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Rad sa strankama na počinje od 8:00 do 12:30, pa se u tom periodu svakog radnog dana može podnijeti dokumentacija. Kontakt telefon CRPS-a je 020/230-858.

 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno članu 89 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br. 40/11) u visini od 10,00 eura na račun Budžeta Crne Gore, odnosno na žiro račun 832-3161-26, Obrazac, odnosno prijavu za registraciju traženih podataka možete preuzeti sa ovog portala i na web stranici. Uz propisani obrazac za registraciju traženih podataka, morate dostaviti i dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa odredbama člana 2 stav 2 Uputstva o raduCentralnog registra privrednih subjekata, kako slijedi:

 

- Obrazac PS-01a

- Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 10 eura

- Fotokopija lične karte ili pasoš ukoliko je strano fizičko lice

- Punomoćje sa ovjerenim potpisom u skladu sa članom 33 Zakona o pivrednim društvima ukoliko prijavu za registraciju predaje lice koje ne osniva preduzetničku djelatnost u svoje ime

- Dokaz o izmirenim poreskim obavezama koji se pribavlja od područne jedinice Poreske uprave ukoliko je lice koje se registruje već ranije obavljalo neku privrednu djelatnost, a ta privredna djelatnost je obrisana. Ukoliko u momentu osnivanja preduzetničke djelatnosti to lice ima registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti na svoje ime, koji nije brisan već aktivan, potrebno je pored potvrde o izmirenim poreskim obavezama izdate od strane područne jedinice Poreske uprave dostaviti i Potvrdu iz Centralne banke da žiro račun već registrovanog privrednog subjekta nije blokiran, i od Privrednog suda da nad tim već registrovanim privrednim subjektom nije otvoren postupak stečaja (u skladu sa odredbama člana 9 Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja)


Korisni linkovi

Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore 

Uprava prihoda i carina


Pravna podloga

Zakon o privrednim društvima,

Uputstvo o radu Centralnog registra privrednih subjekata i obrascima za upis,

Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (42):

Da (16):
Ne (23):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?