RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom
Naziv usluge

Odobrenje za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

 Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (Sl.list CG“ br.50/09 i 25/16)  propisuje da se Odobrenje izdaje na zahtjev privrednog  društva, odnosno preduzetnika,  koje ispunjava sledeće uslove:

-          ima sjedište, odnosno prebivalište, na carinskom području Crne Gore;
-          registrovan je za obavljanje poslova zastupanja;
-          zapošljava najmanje jedno lice koje ima licencu za obavljanje poslova zastupanja;
-          raspolaže poslovnim prostorom, u vlasništvu ili zakupu;

raspolaže opremom, koja omogućava obavljanje poslova zastupanja (odgovarajući telefonski i telefaks priključak, računar sa potrebnom programskom podrškom i sl.)


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje Odobrenja podnosi se Upravi prihoda i carina u pisanoj formi i priloženu dokumentaciju:

 


Privredna djelatnost za koju se izdaje Odobrenje

Obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje odobrenje

-          izvod iz registra nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje poslova zastupanja i da ima sjedište, odnosno prebivalište, na carinskom području Crne Gore;

-          spisak lica koja imaju licencu za obavljanje poskova zastupanja koja su od podnosioca zahtjeva; ovlašćenja za potpisivanje carinskih deklaracija, podnesenih od strane podnosuoca zahtjeva za račun drugih lica;

-          dokaz o zaposlenju (ugovor o radu) imaoca licence;

-          dokaz o vlasništvu, odnosno o zakupu, poslovnog prostora;

-          spisak raspoložive računarske i telekomunikacione opreme, uključujući i prateću programsku podršku sa e-mail adresom i internet priključkom i ugovor o korišćenju telekomunikacionog priključka;


Rok za izdavanje odobrenja

Odobrenje se izdaje u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva;


Period važenja odobrenja

Odobrenje se izdaje na naograničeni period


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje odobrenja

Uprava carina će oduzeti odobrenje za obavljanje poslova zastupanja:

 

-          ako je odobrenje izdato na osnovu netačnih informacija;

-          ako carinski zastupnik prestane da ispunjava uslove propisane za davanje odobrenja;

-          ako carinski zastupnik krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          ako je carinski zastupnik  pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova;

-          na zahtjev imaoca odobrenja;

-          ako je nad carinskim zastupnikom započet stečajni postupak;


Pravna podloga

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom  propisuje da se Odobrenje izdaje na zahtjev privrednog društva, odnosno preduzetnika („Sl.list CG“, br.50/09 i 25/16)


Naknada za izdavanje odobrenja i administrativnim taksama

Naknada za izdavanje odobrenja iznosi 100,00 eura
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (2):
Ne (2):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?