RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom
Naziv usluge

Licenca za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (Sl.list CG“ br.50/09 i 25/16) propisuje da se Licenca izdaje na zahtjev fizičkog lica  koje ispunjava sledeće uslove: 

-          ima prebivalište na carinskom području  Crne Gore;

-          ima najmanje srednju stručnu spremu i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji su u neposrednoj vezi sa poslovima otpremanja robe;

-          ima položen stručni ispit za sticanje licence, osim ako nije u skladu sa Uredbom oslobođen od polaganja ispita;

-          u periodu od dvije godine, koji neposredno prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje Licence, nije kažnjavano za kaznena djela počinjena u obavljanju djelatnosti carinskog zastupnika ili drugih kaznenih djela zbog neplaćanja ili izbjegavanja plaćanja carine i drugih dažbina koje se plaćaju u carinskom postupku


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje Licence podnosi se Upravi prihoda i carina u pisanoj formi i priloženu dokumentaciju


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          izvod iz registra nadležnog organa da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na carinskom području  Crne Gore;

-          original ili ovjerenu fotokopiju  diplome ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuću stručnu spremu;

-          dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje dvije godine na poslovima otpremanja robe


Rok za izdavanje licence

Licenca se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenja         urednog zahtjeva


Period važenja licence

Licenca se izdaje na period od pet godina i može se produžiti na zahtjev imaoca licence


Uslovi za produženje važenja licence

Uslovi za produženje licene su da imalac licence, kao carinski zastupnik:

-          ne krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Uprava carina će oduzeti Licencu za obavljanje poslova zastupan

-          ako je licenca izdata na osnovu netačnih informacija

-          ako imalac licence prestane da ispunjava uslove propisane za davanje licence;

-          ako imalac licence krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          ako je imalac licence  pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova;

-          na zahtjev imaoca licence


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za izdavanje licence iznosi 20,00 eura
 Za produženje licence iznosi 10,00 eura


Pravna podloga

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom  propisuje da se Licenca izdaje na zahtjev fizičkih lica („Sl.list CG“, br.50/09 i 25/16)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (26):

Da (16):
Ne (3):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?