RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Registracija osnivanja poslovne jedinice
Naziv usluge

 Registracija osnivanja poslovne jedinice


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

 Ovdje možete naći informacije u vezi usluge Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore


Gdje i kako

 Uslovi za osnivanje – registraciju svih oblika obavljanja privrednih djelatnosti propisani su Zakonom o privrednim društvima (“Službeni list RCG”, br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i “Službeni list CG”, br. 40/11). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom odnosno Uputstvom o radu Centralnog registra privrednih subjekata (“Službeni list RCG”, broj 20/12) kojim je precizirano postupanje i način rada Centralnog registra privrednih subjekata, kao i Obrasci za upis odnosno prijave za registraciju koje su sastavni dio istog. Takođe, postoje i uslovi za osnivanje privrednog subjekta, koji se moraju ispuniti da bi se mogao registrovati privredni subjekat, a isti su propisani odredbama Zakona o sprječavanju neleganog poslovanja ( “Službeni list CG” br.29/13 od 22.06.2013. godine).

 

Zahtjev za registraciju traženih podataka možete podnijeti putem pošte ili neposredno na arhivi  Centralnog registra privrednih subjekata, Ulica Vaka Đurovića br 20, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Rad sa strankama na počinje od 8:00 do 12:30, pa se u tom periodu svakog radnog dana može podnijeti dokumentacija. Kontakt telefon CRPS-a je 020/230-858.

 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno članu 89 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br. 40/11) u visini od 10,00 eura na račun Budžeta Crne Gore, odnosno na žiro račun 832-3161-26, Obrazac, odnosno prijavu za registraciju traženih podataka možete preuzeti sa ovog portala i na web stranici. Uz propisani obrazac za registraciju traženih podataka, morate dostaviti i dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa odredbama člana 2 stav 2 Uputstva o raduCentralnog registra privrednih subjekata, kako slijedi:

 

- Obrazac PS-01d

- Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 10 eura

- Odluka o osnivanju poslovne jedinice

- Punomoćje, ukoliko prijavu za registraciju predaje lice koje ne vrši registraciju osnivanja poslovne jedinice u svoje ime 

 


Korisni linkovi

Centralni registar privrednih subjekata 

Uprava prihoda i carina


Pravna podloga

Zakon o privrednim društvima,

Uputstvo o radu Centralnog registra privrednih subjekata i obrascima za upis


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (21):

Da (7):
Ne (14):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?