RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija (za slučaj kada se ne radi o eskluzivnoj dodjeli)
Naziv Licence

 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija
(za slučaj kada se ne radi o eskluzivnoj dodjeli)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Korišćenje radio-frekvencija


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Arhiv Agencije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 • Zahtjev za izdavanje odobrenja
 • Dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva
 • Tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija u propisanoj formi


Rok za izdavanje licence

 30 dana


Period važenja licence

 Do 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

Važenje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija može se produžiti, na zahtjev nosioca odobrenja, ako su ispunjeni uslovi za korišćenje radio-frekvencija utvrđeni odobrenjem. Zahtjev za produženje važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija podnosi se Agenciji najranije 90, a najkasnije 30 dana prije isteka važenja odobrenja.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija Agencija će oduzeti ako utvrdi da:

 • su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netačni podaci;
 • nosilac odobrenja ne poštuje uslove propisane ovim zakonom ili odobrenjem;
 • po nalogu Agencije nijesu otklonjeni nedostaci u utvrđenom roku;
 • u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti u skladu sa zakonom;
 • nijesu plaćene naknade za korišćenje radio-frekvencija ni nakon upozorenja Agencije;
 • se ne može na drugi način izbjeći štetna interferencija.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija prestaje da važi:

 • istekom perioda na koji je odobrenje izdato;
 • na zahtjev nosioca odobrenja;
 • prenosom prava korišćenja radio-frekvencija drugom licu;
 • ako nosilac odobrenja prestane da postoji;
 • ako nosilac odobrenja nije započeo da koristi radio-frekvencije u roku utvrđenom odobrenjem, a najkasnije u roku od godinu dana od dana izdavanja odobrenja;
 • prestankom važenja odgovarajućeg odobrenja za emitovanje radijskih i/ili televizijskih programa regulatornog organa nadležnog za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radio-difuznoj službi.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 • Jednokratna naknada za obradu zahtjeva koju utvrđuje Agencija

            (1775 Naknada za postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija)

 • Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija 

            (2403 Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija)

 • Godišnja naknada za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra - prihod budžeta CG 

            (2403 Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Članovi 96-125 Zakona o elektronskim komunikacijama


Korisni linkovi

 Neophodne informacije o korišćenju radio-frekvencija


Napomena

U slučaju da se radi o eksluzivnom korišćenju radio-frekvencija, postupku izdavanja Odobrenja prethodi postupak Javnog nadmetanja-Aukcija spektra


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?