РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

лого

Услуге које пружамо:

Рјешење о испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за увоз животиња, производа животињског поријекла, хране за животиње, нус производа и пратећих предмета
Назив услуге

Рјешење о испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за увоз животиња, производа животињског поријекла, хране за животиње, нус производа и пратећих предмета


Орган задужен за спровођење

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за ветерину - Одсјек за међународни промет


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Увоз животиња, производа животињског поријекла, хране за животиње, нус производа и пратећих предмета


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива
·         Контакт особа: Ервин Бучан, начелник Одсјека за међународни промет
Тел:  +382 20 201-945;
Фаx: +382 20 201-946;
Маил: ервин.буцан@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Увоз животиња, производа животињског поријекла, хране за животиње, нус производа и пратећих предмета


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев (треба да садржи најмање сљедеће податке):

1.Врста хране: (навести врсту производа животињског поријекла, хране за животиње или нуспроизвода, намјена пошиљке  и тарифну ознаку производа у складу са важецом Уредбом о царинској тарифи:

2.Количина која се планира увести за три мјесеца: (навести по врстама количине, начин и број паковања и намјену производа – за даљу прераду, продају, препаковање, дораду и сл.)

3.Земља поријекла: (навести земљу гдје је готови производ произведен, прерађен или упакован):

4.Земља из које се пошиљка отпрема: (навести земљу и мјесто из које је пошиљка отпремљена односно гдје је извршен утовар пошиљке)

5.Пошиљалац/извозник: (навести назив и адресу субјекта који шаље пошиљку);

6.Произвођач: (навести назив субјекта који производ производи, прерађује или пакује и навести ветеринарски контролни  број објекта). Напомена: при навођењу  овог податка потребно је знати да производи животињског поријекла треба да потичу искључиво из одобрених објеката са ЕУ листе одобрених објеказа за увоз  из трећих земаља у ЕУ. Ови производи  морају бити означени  идентификационом ознаком (ознака садржи: скраћени двословни код земље, број објекта) овалног облика.

7.Прималац: (навести адресу субјекта у пословању храном из пратећих трговачких докумената)

8.Увозник: (навести име и адресу увозника)

9.Лице одговорно за пошиљку: (навести назив и адресу лица одговорног за пошиљку укључујући и назив шпедитера или агента односно заступника увозника) Напомена:  у складу са важећим прописима лице одговорно за пошиљку је лице које је одговорно за пошиљку у складу са законом које пријављује пошиљку за преглед на граничном инспекцијском мјесту и које припрема потребну документацију и доставља је граничном ветеринарском инспектору у име увозника)

10.Објекат крајњег одредишта-мјесто складиштења: (навести  назив  и адресу одобреног објекта за складиштење производа животињског поријекла)

11.Царинско складиште: (навести назив и адресу регистрованог царинског складишта);

12.Улазно гранично инспекцијско мјесто: (навести назив граничног прелаза)

13.Објекат из којег се пошиљка испоручује: (објекат из којег се пошиљка испоручује мора бити један, навести назив одобреног објекта за складиштење производа животињског поријекла) Напомена:, при навођењу  овог податка потребно је знати да производи животињског поријекла треба да се испоручују искљичиво из одобрених објеката за складиштење производа животињског поријекла са ЕУ листе и из одобрених објеката за складиштење производа животињског поријекла за увоз  из трећих земаља у ЕУ.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

1.Рјешење надлежног органа о испуњености услова за обављање дјелатности пословања храном животињског поријекла;

2.Рјешење за царинско складиште  (доставити рјешење за  царинско складиште за сопствене потребе

 (Напомена: уколико увозник не посједује рјешење за  царинско складиште за сопствене потребе већ користи услуге царинског складишта типа А и Д, доставити  Уговор о коришћењу царинског складишта

3.Профактура иноиспоручиоца (спецификација производа у складу са тачком 2 из захтјева)

4.Доказ о уплати административне таксе: ( сврха уплате: административна такса; износ за уплату:  50 €;  жиро рачун: 832-3161433-73; прималац Буџет Црне Горе.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Три мјесеца


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Рјешење се може укинути због неповољне епизоотиолошке ситуације у држави поријекла/отпреме пошиљке;


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Доказ о уплати административне таксе: ( сврха уплате: административна такса; износ за уплату:  50 €;  жиро рачун: 832-3161433-73; прималац Буџет Црне Горе.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 124 Закона  о ветеринарству (Сл. лист ЦГ, бр. 30/2012, 48/2015 и 52/2016), члан 18 Закона о безбједности хране (Сл. лист ЦГ, бр. 57/2015)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Захтјев се попуњава на меморандуму подносиоца захтјева;

У захтјеву је потребно нагласити на који начин подносилац захтјева жели да му буде достављено Рјешење.

·         поштом (навести адресу)                      

·         лично преузимање

Захтјев се упућује Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, Сердара Јола пилетића број 26, Подгорица, Одсјек за међународни промет, мора да садржи број, датум и мјесто, печат и потпис подносиоца захтјева као и податке за контакт . У случају да је подносилац физичко лице  и податке о идентитету физичког лица (бр.личне карте и ЈМБГ)


Остало

 Упутство за подносење захтјева за издавање рјешења о утврђивању испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за увоз животиња за узгој/тов, расплод, производњу, репродуктивног материјала, Упутство за подносење захтјева за издавање рјешења о утврђивању испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за увоз хране животињског поријекла, хране за животиње и нуспроизвода животињског поријекла, Упутство за подносење захтјева за издавање рјешења о утврђивању испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за увоз животиња за клање, Образац захтјева за издавање рјешења о утврђивању испуњености претходних ветеринарско здравствених услова за транзит пошиљке живих животиња преко територије Црне Горе:
хттп://www.убх.гов.ме/библиотека/обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (8):

Да (2):
Не (6):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?